وروددرباره دانشکده علوم انسانی


اين دانشكده در حال حاضر با ۱۰ گروه آموزشي: الهيات (علوم قرآن و حدیث)، معارف‏ اسلامي، تربيت‏ بدني، علوم تربيتي- تکنولوژی آموزشی، زبان انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، روانشناسی و زبان وادبيات عربی و تاريخ در ساختمان دانشكده علوم انساني به وسعت ۳۸۰۰ متر مربع فعاليت دارد. هم اكنون ۶۶ عضو هيات علمي تمام وقت اين دانشكده به آموزش ۱۰۴۲ دانشجوي دوره روزانه و ۶۳۱ دانشجوي دوره شبانه مشغول هستند. همچنين ۹ نفر بورسيه شاغل به تحصيل در دوره دكتري در آينده به جمع هيأت علمي اين دانشكده افزوده خواهند شد.

رشته ها و گرايشهاي موجود در دانشكده علوم انساني

گروه آموزشي

گرايش ارشد

گرايش دكتري

علوم تربيتي

تكنولوژي آموزشي

برنامه ريزي درسي

 

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات عربي

زبان و ادبيات عربي

 زبان و ادبيات عربي

الهيات و معارف اسلامي

علوم قرآن و حديث

علوم قرآن و حديث

زبان انگليسي

آموزش زبان انگليسي

 آموزش زبان انگليسي

تربيت بدني

رفتار حركتي

 

فيزيولوژي ورزشي

 

آسيب شناسي و حركات اصلاحي

 

مديريت ورزشي

 

تاريخ

تاريخ ايران دوره‌ي اسلام

 

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۱
۱۰۴
۲۱۰۰۷۵