معرفی دانشکده

اين دانشكده در حال حاضر با ۱۰ گروه آموزشي: الهيات دانشکده ادبیات و علوم انسانی(علوم قرآن و حدیث)، معارف‏ اسلامي، تربيت‏ بدني، علوم تربيتي- تکنولوژی آموزشی، زبان انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، روانشناسی و زبان وادبيات عربی و تاريخ در ساختمان دانشكده علوم انساني به وسعت ۳۸۰۰ متر مربع فعاليت دارد. هم اكنون ۶۶ عضو هيات علمي تمام وقت اين دانشكده به آموزش ۱۰۴۲ دانشجوي دوره روزانه و ۶۳۱ دانشجوي دوره شبانه مشغول هستند. همچنين ۹ نفر بورسيه شاغل به تحصيل در دوره دكتري در آينده به جمع هيأت علمي اين دانشكده افزوده خواهند شد.

رشته ها و گرايشهاي موجود در دانشكده علوم انساني

گرايش دكتري
گرايش ارشد
گروه آموزشي
تكنولوژي آموزشي
برنامه ريزي درسي
علوم تربيتي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات عربي
علوم قرآن و حديث
علوم قرآن و حديث
الهيات و معارف اسلامي
زبان انگليسي
زبان انگليسي
زبان انگليسي
تاريخ ايران دوره‌ي اسلام
تاريخ