شرح وظایف و اختیارات رییس دانشکده

ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده؛

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها؛

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛

ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده؛

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده؛

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده؛

ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه؛

بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.