شرح وظایف و اختیارات معاونت

اهم وظایف معاونت مالی و پشتیبانی دانشکده:

توزیع منطقی بودجه اختصاص یافته از طرف دانشگاه به هر کدام از گروهها و بخش های مختلف دانشکده بر اساس شاخصهای مشخص شده

نظارت مستقیم بر نحوه هزینه بودجه دانشکده متناسب با اعبتار تخصیص یافته

تهیه و تنظیم سندهای مالی و ارسال آن‌ها به واحدهای ذیربط در دانشگاه

انجام امور مربوط به کارمندان و کارکنان دانشکده شامل مرخصی‌ها، مأموریت‌ها و ساعات اضافه‌کاری و پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها.

نظارت بر امر نظافت و زیبا سازی دانشکده به کمک واحدهای مرتبط در دانشگاه

تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و وسایل موجود در دانشکده با همکاری اداره امور عمومی دانشگاه

خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دانشکده

رسیدگی به امور مربوط به اساتید مدعو شامل رزرو مهمان‌سرا، ایاب و ذهاب و ....

نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای منقعد شده مرتبط با فعالیت‌های دانشکده شامل تکثیر، تعمیر تجهیزات، خودروهای استیجاری و ....

پیش بینی فضا و امکانات اداری، آموزشی و پژوهشی و ارایه به واحدهای ذیربط در دانشگاه