ریاست دانشکده

دکتر سعيد موسوي پور

رئیس دانشکده

 

استاديار گروه آموزشی علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی

تلفن: ۳۲۷۶۸۲۴۴-۰۸۶

فاکس: ۳۲۷۶۰۱۰۴ - ۰۸۶                

   E-mail: s-moosavipour_at_araku_dot_ac_dot_ir

شرح وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

  1. ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده؛
  2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها؛
  3. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛
  4. ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده؛
  5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده؛
  6. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده؛
  7. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه؛
  8. بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۲
۷۴
۲۱۰۰۴۵