مدیر آموزش دانشكده

 

مدیر آموزش و مسئول امور پژوهشی، ارتقاء و جذب دانشكده:

 

سرکار خانم عمرانی زاده

 

تلفن تماس:  ۲۷۷۷۴۰۱-۰۸۶۱ داخلی ۳۳۸ 

 

شرح وظايف مدیر آموزش دانشكده

 

 1. راهنمايي و مشاوره دانشجويان در امور آموزشي
 2. تهيه گزارش وضعيت تشكيل كلاس‌ها و ارائه گزارش به معاون آموزشي دانشكده
 3. نظارت بر عملكرد كارشناسان آموزشي دانشكده و ايجاد هماهنگي بين آنان
 4. استخراج اطلاعات و آمارهاي مورد نياز مسئولان دانشكده و ارائه گزارش فقط در سطح دانشكده
 5. بررسي وضعيت ثبت اطلاعات دروس در نرم‌افزار سما و تكميل يا اصلاح اطلاعات غلط و، در صورت عدم امكان اصلاح،
 6. ارائه گزارش به اداره كل آموزش از طريق معاون آموزشي دانشكده
 7. بررسي، تصحيح و تكميل گزارش حق‌التدريس اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو در نرم‌افزار حق‌التدريس در هر ترم با هماهنگي معاون آموزشي دانشكده
 8. بررسي و تأييد گزارشات ارائه شده توسط كارشناسان رشته‌ها
 9. هماهنگي و نظارت بر حسن برگزاري امتحانات
 10. تأييد و ثبت فراغت از تحصيل دانشجويان در نرم‌افزار سما
 11. انجام ساير موارد آموزشي درون‌دانشگاهي با نظر معاون آموزشي دانشكده
 12. تأييد اطلاعات فرم‌هاي درون‌دانشگاهي در مورد دانشجويان
 13. بررسي ظرفيت كلاس‌ها در هر نيمسال
 14. صدور گواهي تدريس بنا به درخواست مدرسان مدعو
 15. هماهنگي با مديران گروه‌ها در برنامه‌ريزي دروس، تغيير برنامه، ....

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۲
۷۶
۲۱۰۰۴۷