فرم های مورد نیاز دوره کارشناسی ارشد

 فرمهاي مورد نياز جهت تعيين استاد راهنما در نيمسال اول

فرم انتخاب استاد راهنما

فرمهاي مورد نياز جهت تصويب پيشنهاديه پايان نامه 

فرم پيشنهاديه پايان نامه براي دانشجويان دانشكده علوم پايه ، فني- مهندسی و كشاورزي (جديد)

فرم پيشنهاديه پايان نامه براي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني (جديد)

فرم پيشنهاديه پايان نامه دوره كارشناسي ارشد (جديد)

فرم تعهد نامه پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه يك استاد راهنما دارند

فرم تعهد نامه پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه بيش از يك استاد راهنما دارند

فرم تعيين استاد مشاور

فرم تصويب پيشنهاديه پايان نامه در گروه آموزشي و دانشكده

 فرمهاي مورد نياز در حين تحصيل 

فرم گزارش وضعيت تحصيلي (پيشرفت كار) دانشجو(جدید)

فرم درخواست مرخصي تحصيلي

فرم تقاضاي ميهماني

فرم ثبت نام با تأخیر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید)

فرم درخواست تمدید سنوات ترم پنجم (جدید)

فرم شركت در جلسه دفاعيه ها و سمينارها  (جديد)

 فرمهاي مورد نياز براي دفاع پايان نامه

فرم درخواست اجازه دفاع از پايان نامه

فرم تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه(جدید)

فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم داوري پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم صورت جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فرم شماره ۱

فرم صورت جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فرم شماره ۲ ( گزارش نماينده تحصيلات تكميلي)

فرم مشخصات دستاوردهاي حاصل از پايان نامه جهت اخذ نمره مربوط به آن

 

 فرمهاي مورد نياز پس از دفاع پايان نامه

فرم  گزارش تاييد انجام اصلاحات پايان نامه

راهنماي تنظيم و تحويل CD هاي پايان نامه و رساله دكتري (جديد)

فرم تحويل پايان نامه

فرم شماره ۱ و شماره ۲ تسويه حساب با دانشگاه

فرم چکیده پایان نامه(جدید)

 

Author&#۳۹;s Declaration of Thesis Originality(جدید)

Master&#۳۹;s/Ph.D. Thesis Defense Report(جدید)

Research Ethics Charter(جدید)

 

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۲
۹۵
۲۱۰۰۶۶