راهنماي تلفن دانشگاه

تلفن

تغییرات تلفنهای استان

کد شهرستان اراک از ۰۸۶۱ به ۰۸۶ تغییر نموده و به شماره تلفنها نیز پیش شماره ۳ اضافه شده است.

شماره تلفن خانه دانشگاه:

۰۸۶۳۲۷۷۷۴۰۱ الي ۰۸۶۳۲۷۷۷۴۰۴

حوزه مدیریت

حوزه رياست

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر رياست

۲۱۴-۲۴۰

۲۷۷۱۴۴۶

۲۷۷۰۰۵۰

گزينش

۲۲۳-۲۵۰

۲۷۶۱۰۰۶

۲۷۶۱۰۰۶

روابط عمومي

۲۵۶-۲۵۷

۲۷۸۰۸۰۳

۲۷۸۰۸۰۳

دفتر ايثارگران و ستادشاهد

۳۰۳

۲۷۶۷۳۰۵

۲۷۶۷۳۰۵

مدير روابط عمومي

۲۵۲

۲۷۸۰۶۰۲

۲۷۸۰۸۰۳

اتاق شورا

۲۴۵

   

مديرحراست

۲۴۶

۲۷۷۴۸۸۲

۲۷۶۱۸۰۶

دبيرخانه

۲۸۹

۲۷۷۴۰۳۱

۲۷۷۴۰۳۱

دفترحراست

۲۴۱-۲۴۸

   

سالن دفاعيه

۳۷۵

   

نهاد رهبري

۲۴۳

۲۷۶۱۰۰۸

۲۷۶۱۰۰۸

خدمات

۲۴۹

   

حوزه معاونت پشتيباني و برنامه ريزي

دفتر معاونت پشتيباني وبرنامه ريزي

۲۱۸۱

۴۱۷۳۳۲۷

۴۱۷۳۳۲۶

بودجه- آمارواطلاعات

۲۱۷۳

۴۱۷۳۳۲۵

 

مديريت بودجه و تشكيلات

۲۱۶۵

۴۱۷۳۳۲۰

۴۱۷۳۳۲۰

رييس تداركات

۲۱۵۵

۴۱۷۳۳۳۰

۴۱۷۳۳۱۳

مديريت فني و عمراني

۲۱۴۷

۴۱۷۳۴۱۰

۴۱۷۳۴۲۰

تداركات

۲۱۵۴

۴۱۷۳۳۳۰

 

مديريت امور اداري

۲۱۵۸

۴۱۷۳۳۲۲

۴۱۷۳۳۲۱

كارشناسان دفترفني

۲۱۷۱

۴۱۷۳۴۱۱

 

مديريت امورمالي

۲۱۶۴

۴۱۷۳۳۲۸

۴۱۷۳۳۲۸

جمع دار اموال

۲۱۷۵

۴۱۷۳۳۱۹

 

رييس كارگزيني

۲۱۵۰

۴۱۷۳۳۲۳

۴۱۷۳۳۲۳

مشاور حقوقي

۲۱۸۳

   

رييس حسابداري

۲۱۶۳

۴۱۷۳۳۱۹

۴۱۷۳۳۱۹

بازنشستگي و رفاه

۲۱۴۸

   

حسابداري

۲۱۷۰

۴۱۷۳۳۱۶

 

حقوق و دستمزد

۲۱۶۸

۴۱۷۳۳۱۹

 

آموزش كاركنان

۲۱۷۹

   

انبار مركزي دانشگاه

۲۰۴۸

   

بايگاني حسابداري

۲۱۶۷

   

نقليه دانشگاه

۲۲۵

۲۷۸۰۷۰۱

 

ديوان محاسبات

۲۱۶۱

   

نقليه پرديس

۲۱۰۸

۴۱۷۳۴۰۷

 

كارگزيني هيت علمي

۲۱۵۱

   

دفتر فني

۲۱۶۹ -۲۱۴۹

۴۱۷۳۴۱۱

 

دبيرخانه و ماشين نويسي

۲۱۸۰

           

تشكيلات

۲۱۵۶

۴۱۷۳۳۲۴

         

دفتر روابط بين الملل

۲۱۷۶

۴۱۷۳۳۱۱

         

حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر معاونت

۳۹۰

۲۷۷۷۰۲۴

۲۷۶۴۹۵۵

استاد سرا

۳۰۵

   

مدير فرهنگي

۲۸۲

۲۷۶۳۵۵۵

۲۷۸۰۸۰۲

خدمات

۳۰۱

   

مدير دانشجويي

۳۸۷

۲۷۸۰۶۰۰

۲۷۸۰۶۰۰

انجمن ورزشي

۳۳۱

   

اداره خوابگاهها

۳۸۸-۳۹۸

۲۷۷۶۳۳۰

۲۲۲۲۳۱۴

انجمن هاي علمي ونشريات

۳۲۴

۲۷۶۷۳۰۹

 

اداره رفاه

۳۸۳-۳۸۵

   

دفتر نهاد برادران

۲۶۴-۲۶۵

۲۷۷۴۰۰۵

 

فوق برنامه

۲۱۸

   

دفتر نهاد خواهران

۲۷۳

۲۷۷۴۰۰۵

 

مدير تربيت بدني

۳۹۳

۲۷۶۶۸۶۰

۲۷۶۶۸۶۰

انجمن اسلامي برادران

۲۱۳

۲۷۷۴۰۹۹

 

حسابداري دانشجويي

۳۸۲

   

انجمن اسلامي خواهران

۲۱۳

۲۷۷۴۰۹۹

 

ماشين نويسي

۳۹۶

   

بسيج دانشجويي برادران

۲۷۲

۲۷۸۰۷۴۰

 

انتشارات

۲۷۶

   

بسيج دانشجويي خواهران

۲۷۵

۲۷۸۰۷۲۰

 

آشپزخانه

۳۱۰

   

مدير اجرايي نهاد رهبري

۲۶۴

   

سرپرست سلف سرويس

۳۰۶

۲۷۶۰۱۰۱

 

درمانگاه

۲۲۴

   

دفتر محبان اهل بيت

۳۲۲

           

رزرو غذا وژيتون فروشي

۳۱۳

۲۷۶۷۱۳۸

 

بهداشت و تغذيه

۳۸۱

۲۷۶۷۱۳۹

 

دفتركانونها

۳۱۲

۲۷۷۴۸۸۱

 

بايگاني

۳۸۴

   

سالن ۸ شهريور

۲۹۲

   

دفتركانونهاي علمي و ادبي

۳۲۵

   

آزمايشگاه مقاومت مصالح

۳۲۸

   

دفتر مدير كانونها

۳۱۲

۲۷۷۴۸۸۱

 

شوراي صنفي

۲۹۴

۲۷۶۲۰۸۴

 

تربيت بدني خواهران

۳۹۹

   

مركز مشاوره

۳۱۶

۲۷۶۷۱۳۷

۲۷۶۷۱۳۷

تربيت بدني برادران

۳۹۷

   

انجمن اسلامي مستقل دانشجويان

۴۰۲

   

دفتر هيت جوادالايمه

 

۲۷۶۸۲۴۶

 

واحد فني

۳۸۹

   

سالن ورزشي پرديس

 

۴۱۷۳۴۴۲

 

آزمايشگاه كنترل فرايند

۳۰۲

           

امور فرهنگي دانشجويي (پرديس)

۲۰۷۴

           


حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

نام قسمت

 

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر معاونت

۲۵۵

۲۷۷۶۰۰۱

۲۷۸۰۸۰۱

سايت اساتيد

۲۹۹

   

مركز اطلاع رساني

۳۲۳

۲۷۸۰۷۰۲

 

آموزشهاي آزاد

۲۶۷

۲۷۶۰۱۰۵

 

مدير نظارت و ارزشيابي

۲۵۴

۲۷۶۲۰۸۹

 

دفتر نظارت و ارزشيابي

۲۲۳

۲۷۶۲۰۸۹

 

مديرآموزش

۲۳۲

۲۷۷۰۰۹۹

 

ثبت نام

۳۱۵

   

دفتر آموزش

۲۲۰

۲۷۷۰۰۹۹

 

بايگاني

۲۱۱

   

دفتر تحصيلات تكميلي

۲۵۳

۲۷۶۱۰۰۹

 

انتشارات

۲۷۶

   

مدير مركز كامپيوتر

۲۷۹

۲۷۸۰۶۰۱

 

ماشين نويسي

۳۱۵

   

دفتر استعداد هاي درخشان

۲۵۹

   

كميسيون موارد خاص

۳۹۴

   

دانشگاه مجازي

۴۰۶

۲۷۸۰۷۰۰

۲۷۸۰۷۰۰

خدمات معاونت آموزشي

۳۰۰

   

دايره فارغ التحصيلان

۲۳۶

   

خدمات حوزه آموزش

۲۱۲

   

دفتر خدمات آموزشي

۲۳۵

           

دايره امتحانات

۲۳۹

           

دفتر معاون آموزش

۲۳۷

           

حوزه معاونت پژوهشي

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر معاونت پژوهشي

 

۲۷۶۵۰۰۳

۲۷۷۶۳۶۳

دفتر ارتباط با صنعت

 

۲۷۶۵۰۰۷

 

دفتركارشناس پژوهش

 

۲۷۶۵۰۰۴

گروه های آموزشی

گروه هاي آموزشي

گروه الهيات

       

نام قسمت

   

دورنگار

       

مدير گروه الهيات(دكترخوش منش)

۳۶۱

   

مدير گروه زبان انگليسي

۳۵۱

   

دكترطيبي و حقي

۳۶۰

           

دكترقاسمي،خانم احساني،دكتردشتي

۳۶۲

   

دكتر عامريان - كشاورز

۳۴۸

   

گروه تاريخ

   

دكتر احمديان - رجايي

۳۵۸

   

مديرگروه تاريخ

۳۳۶

   

دكتر يزداني

۳۴۷

   

دكترسلطانيان،دكترناصري راد

۳۳۲

   

آقايان حسيني - حري

۳۴۹

   

دكتر اصلاني

۳۳۴

   

لابراتور زبان

۲۸۴

   

گروه معارف

           

مدير گروه معارف

۳۳۷

۲۷۶۸۲۴۳

 

مدير گروه ادبيات

۳۷۰

   

حسن بيگي ، ابراهيمي راد

۳۲۹

   

خانم دكتر داوودي

۳۷۱

   

دفتر گروه

۳۳۵

   

دكتر جمالي- دكترعبدالهيان

۳۶۶

   

گروه ادبيات عرب

   

خانم دكتر صهبا

۳۶۷

   

مدير گروه

۳۶۳

   

دكتر مشيدي

۳۶۸

   

دكتر رجبي ، اناري

۳۶۴

   

دكتر ذوالفقاري - خانم دكتر موسوي

۳۶۹

   

گروه تربيت بدني

           

دكترگلپايگاني ، طاهري

۳۴۰

   

مدير گروه

۳۵۳

   

دكترخواجوي،خسروي زاده

۳۴۱

   

آقايان عبدي - شاه حسيني

۳۵۲

   

ميناسيان

۳۴۲

   

دكتر

۳۵۷

   

خانم دكترشهرجردي،حسن بيگي

۳۴۳

   

دكتر هاشمي مقدم

۳۵۵

   

دكترخلجي

۳۴۴

   

خانمها ذوالقرنين - صياد

۳۵۴

   
       

آقايان مينا - موسوي پور

۳۵۶

   
       

دفتر صمعي و بصري

۲۸۰

   

دانشكده كشاورزي

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

۴۱۰

۲۷۶۱۰۰۷

۲۷۶۱۰۰۷

آموزش و اموردانشجويي

۴۰۸

۲۷۶۲۰۸۷

 

مدير گروه باغباني

۲۲۷

   

معاونت اداري

۴۱۱

   

مدير گروه آبياري

۲۲۸

   

گروه گياهان دارويي

۴۱۲

   

گروه مهندسي آب

۲۲۹

   

خدمات

۴۱۳

   

دانشكده فني و مهندسي

نام

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

۵۰۰۰

   

شورای صنفی

۵۰۱۳

   

دفتر ریاست دانشکده

۵۰۰۵

   

بسیج دانشجویی

۵۰۱۴

   

معاونت اداری و مالی

۵۲۰۰

   

انجمن هاي علمي

۵۰۱۵

   

حسابداری

۵۲۰۱

   

تحصیلات تکمیلی

۵۱۰۹

   

تدارکات

۵۲۰۲

   

انتشارات

۵۱۱۰

   

دفتر ارتباط با صنعت

             

مخابرات

   

۴۱۷۳۴۴۶-۸

       

دبیرخانه

۵۰۰۷

           

اتاق کنفرانس

۵۰۰۸

           

حراست

۵۰۰۹

           

دفتر نهاد

۵۰۱۰

           

آبدارخانه

۵۰۱۱

           

کارشناس دانشجویی

۵۰۱۲

           

گروهای آموزشی دانشکده فنی

گروه عمران

گروه شیمی

مدیر گروه

۵۳۰۰

   

مدیر گروه

۵۴۰۰

   

کارشناسان گروه

کارشناسان گروه شیمی

منصور صیدی

۵۳۰۱

   

عابدین بخشی

۵۴۰۱

   

هادی حمزه لوییان

۵۳۰۲

   

عاطفه یگانه

۵۴۰۲

   

اساتید گروه

اساتید گروه

دکتر علیرضا آذربخت

۵۳۰۴

   

دکتر علیرضا فضلعلی

۵۴۰۳

   

دکتر سعید مقیمی

۵۳۰۵

   

دکتر عبدالرضا مقدسی

۵۴۰۴

   

دکتر اصغر لادریان

۵۳۰۶

   

دکتر مصطفی کشاورز

۵۴۰۵

   

دکتر مهدی درخشندی

۵۳۰۷

   

دکتر ابوالفضل براتی

۵۴۰۶

   

دکتر سید حمید هاشمی

۵۳۰۸

   

دکتر صادق مرادی

۵۴۰۷

   

دکتر علی سنایی راد

۵۳۰۹

   

دکتر کاظم مطهری

۵۴۰۸

   

دکتر ابوطالبی

۵۳۱۰

   

دکتر حسین امانی

۵۴۰۹

   

آزمایشگاههای عمران

دکتر محسن حسینی

۵۴۱۰

   

آز مکانیک خاک

۵۳۱۱

   

دکتر عزت اله جودکی

۵۴۱۱

   

آز مکانیک سنگ

۵۳۱۲

   

دکترسید تقی میری

۵۴۱۲

   

آز مقاومت مصالح

۵۳۱۳

   

آزمایشگاههای شیمی

آز مصالح ساختمانی

۵۳۱۴

   

سیالات و هیدرولیک

۵۴۱۳

   

آز تکنولوژی بتن

۵۳۱۵

   

انتقال حرارت

۵۴۱۴

   

آز هیدرولیک و سیالات

۵۳۱۶

   

کنترل فرایند

۵۴۱۵

   

آز روسازی

۵۳۱۷

   

عملیات واحدها

۵۴۱۶

   
       

تحقیقات مهندسی شیمی

۵۴۱۷

   
       

شیمی پلیمرها

۵۴۱۸

   
       

خواص پلیمرها

۵۴۱۹

   
       

محیط زیست وبیوتکنولوژی

۵۴۲۰

   
       

نفت

۵۴۲۱

   

گروه کامپیوتر

گروه برق

مدیر گروه

۵۵۰۰

   

مدیر گروه

۵۶۰۰

   

کارشناسان گروه

       

سپیده ابوالمعالی

۵۵۰۱

           

سمیرا جلالوندی

۵۵۰۲

           

سعید احدی

۵۵۰۳

           

اساتید گروه

       
               

دانشكده ادبيات و علوم انساني

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

۳۷۶

۲۷۶۰۱۰۴

۲۷۶۰۱۰۴

آموزش دانشكده ادبيات

۳۳۸-۳۴۶

   

معاون اداري و مالي

۲۸۳

۲۷۷۴۸۸۰

 

امور فرهنگي

۴۰۳

۲۷۶۷۳۱۰

 

معاون آموزشي

۳۷۲

۲۷۶۸۲۴۴

         

دانشكده علوم پايه

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

۲۰۷۱

   

شبكه رايانه

۲۱۲۵

   

دفتر رييس دانشكده

۲۰۷۰

۴۱۷۳۴۰۰

۴۱۷۳۴۰۶

آمفي تاتر

۲۱۲۷

   

معاون اداري و مالي

۲۰۸۰

۴۱۷۳۴۲۱

۴۱۷۳۴۲۱

سلف سرويس

۲۱۲۸

   

معاون آموزشي و پژوهشي

۲۰۸۲

۴۱۷۳۴۱۴

۴۱۷۳۴۱۴

آشپزخانه

۲۱۰۶

   

تحصيلات تكميلي

۲۰۸۳

   

امورتغذيه

۲۱۰۷

۴۱۷۳۴۳۷

 

آموزش

۲۰۸۴

۴۱۷۳۴۱۹

 

آبدارخانه

۲۰۷۵

   

حراست

۲۰۸۷

۴۱۷۳۴۲۲

۴۱۷۳۴۲۲

انجمن علمي زيست وشيمي

۲۱۱۶

   

اتاق شورا

۲۰۷۳

   

انجمن علمي رياضي وفيزيك

۲۱۱۷

   

دبيرخانه

۲۰۷۴

   

دفترنهاد رهبري

۲۰۷۷

۴۱۷۳۴۱۷

 

اتاق اساتيد

۲۰۷۶

   

انتشارات

۲۱۲۲

   

مسيول كتابخانه

۲۰۸۵

   

امور مالي

۲۰۸۲

   

امور دانشجويي

۲۱۳۲

۴۱۷۳۴۱۹

 

دفتر جهاد

۲۱۱۹

   

كتابخانه

۲۰۸۶

   

دفتر خدمات

۲۱۰۰

   

گروههاي آموزشي

۲۱۲۴

۴۱۷۳۴۱۵

 

شوراي صنفي

۲۱۱۸

   

آبدارخانه گروه ها

۲۰۶۹

۲۰۶۹

 

بسيج دانشجويي

 

۴۱۷۳۳۱۶

 

امور دانشجويي و فرهنگي

۲۰۷۴

   

دفتر نهاد خواهران

۲۰۴۷

   

دانشجويان دكتري

۲۱۲۳

           

گروه هاي آموزشي دانشكده علوم پايه

گروه  زيست

 

گروه فيزيك

مدير گروه زيست

۲۰۳۰

۴۱۷۳۳۱۷

 

مدير گروه فيزيك

۲۰۵۰

۴۱۷۳۳۱۸

 

گروه آموزشي زيست

۲۰۲۴

   

گروه آموزشي فيزيك

۲۰۵۱

   

دكتر شايسته فر

۲۰۲۴

   

دكتر ذوالانواري  دكتر پور ايماني

۲۰۵۲

   

دكتر ملك سليماني

۲۰۲۵

   

دكتر قرخي - حسن خليلي

۲۰۵۳

   

دكتر آبنوسي - دكترصفايي

۲۰۲۶

   

دكتر ابوالحسني- محمدرضاجعفري

۲۰۵۴

   

دكتر نوري  دكترعسگري

۲۰۲۷

   

دكتر نبيوني

۲۰۵۵

   

دكتر شريعت زاده - دكتر امير جاني

۲۰۲۸

   

دكتر حميدي - دكترميرزايي

۲۰۵۶

   
       

دكتر مويدي - دكترمهدي ميرزايي

۲۰۵۷

   
       

دكترزنده نام - دكترصادقي

۲۰۵۸

   

گروه شيمي

 

گروه رياضي

مدير گروه شيمي

۲۰۴۰

۴۱۷۳۴۱۵

 

گروه رياضي

۲۰۶۱

   

گروه آموزشي شيمي

۲۰۵۱

   

مديرگروه رياضي

۲۰۶۰

۴۱۷۳۴۱۶

 

خانم خاقاني نژاد - خانم كلاته

۲۰۳۲

   

دكترسهرابي

۲۰۶۲

   

دكترخانمحمدي

۲۰۳۳

   

دكترپاكياري واميرمافي

۲۰۶۳

   

دكتر فقيهي

۲۰۳۴

   

سيدنوراله موسوي

۲۰۶۴

   

دكتر اماني

۲۰۳۵

   

دكترنشواديان و پارچه طلب

۲۰۶۵

   
       

دكتر نظري و سيدجوادي

۲۰۶۶

   
       

دكترسپهريان و ريخته گرزاده

۲۰۶۷

   
       

دكترعرفي و فولادي

۲۰۳۷

واحدهای دیگر

جهاد دانشگاهي

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

دفتر رياست

۲۶۹-۲۷۰

۲۷۸۵۵۵۰

۲۷۷۰۴۷۰

پژوهشي جهاد

۳۲۰

   

روابط عمومي

۳۲۰

۲۷۶۴۶۰۰

 

انجمن هاي علمي

۲۷۷

   

معاونت فرهنگي

۲۶۶

۲۷۷۴۰۰۶

۲۷۷۴۰۰۶

فروشگاه كتاب جهاد

۲۲۶

۲۷۸۹۶۹۰

 

كانون قران

۲۱۹

   

فوق برنامه

۲۷۱

۲۷۶۷۳۰۸

 

حسابداري

۲۶۲

۲۷۶۴۶۰۰

 

امور اداري جهاد

۲۷۴

۲۷۸۹۶۹۰

 

دفتر فرهنگي جهاد(پرديس)

۲۰۳۸

           

شركت تزكيه و تربيت

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

       

دفتر شركت تعاوني

۳۱۸

۲۷۶۵۴۴۰

         

فروشگاه تعاوني

۴۰۱

           

دفتر فروشگاه

             

كتابخانه مركزي

نام قسمت

دخلي

مستقيم

دورنگار

نام  قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

مدير كتابخانه

۲۸۵

۲۷۷۴۰۰۸

۲۷۷۴۰۰۸

نشريات

۳۷۳

   

معاونت كتابخانه

۲۸۷

   

امانت كتاب

۲۹۰

   

فهرست نويسي

۲۸۶

   

صحافي كتاب

۲۹۳

   

مرجع

۲۸۸

   

خدمات

۲۹۱

   

اطلاع رساني

۳۲۳

۲۷۸۰۷۰۲

۲۷۸۰۷۰۲

       

نگهباني ها

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

مركز پيام

۲۰۶

   

نگهباني ورودي پرديس

۲۱۳۰

   

نگهباني در شمالي دانشگاه

۲۰۹

   

نگهباني خروجي پرديس

۲۱۴۵

   

نگهباني در جنوبي

۳۰۹

   

نگهباني سمت سپاه

     

نگهباني دكتر حسابي

۲۰۶

   

نگهباني علوم پايه

۲۱۲۰-۲۱۳۲

   

دفتر نگهباني دانشگاه

۳۱۴-۲۸۱

   

نگهباني دانشكده فني و مهندسي

۲۰۹

   

نگهباني انبار مركزي

۲۰۴۸

           

خوابگاه ها

نام خوابگاه

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام خوابگاه

داخلي

مستقيم

دورنگار

خوابگاه الزهرا

 

۳۶۶۱۵۵۱-۳

 

خوابگاه اطهر

 

۲۲۴۴۱۷۰

 

خوابگاه امير كبير

 

۲۷۸۵۵۹۰

۲۷۷۴۲۲۰

خوابگاه ريحانه

 

۲۲۴۴۲۰۹

 

خوابگاه فاطميه

 

۲۷۸۵۳۰۰

 

خوابگاه حديث

     

خوابگاه شهيد رضايي

 

۴۱۷۳۴۱۲

۴۱۷۳۴۱۸

       

بانك تجارت شعبه دانشگاه

 

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

       

بانك پرديس جديد

۲۱۷۴

۴۱۷۳۴۳۲-۴

۴۱۷۳۴۳۸-۹

       

بانك دانشگاه قديم

۲۱۵

۲۷۸۰۸۰۰

         

امور فني

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

برق و مخابرات دانشگاه

۲۲۱-۲

   

برق و مخابرات پرديس

۲۱۲۱

   

تاسيسات دانشگاه

۳۳۰

   

تاسيسات پرديس

۲۱۳۱

   

دفترفني دانشگاه

۳۸۹

۲۲۲۰۴۷۹

 

دفترفني پرديس

۲۱۷۱

۴۱۷۳۴۱۱

 

شركت هاي طرف قرارداد و پروژه هاي ساختماني

 

نام شركت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام شركت

داخلي

مستقيم

دورنگار

شركت رسا برق الكتريك(برق و مخابرات)

۲۱۲۱

۲۷۸۱۸۶۲

۲۷۶۳۰۴۸

نوين پولاد(برودتي و حرارتي )

۳۱۳۱

   

شركت يابان (سالن ورزشي )

     

شركت راوه

 

۴۱۷۳۴۴۱

 

شركت كارادژ( مسجد و محوطه سازي )

 

۴۱۷۳۴۳۶

 

شركت نو گستر

 

۴۱۷۳۴۵۴

۴۱۷۳۴۵۵

شركت سيويل دز( دانشكده فني و مهندسي )

 

۴۱۷۳۴۲۵

۴۱۷۳۴۲۳

شركت قدركار

 

۴۱۷۳۴۳۵

 
همكاران محترم با توجه به روز رساني اطلاعات ليست تلفن ها به صورت ماهانه خواهشمند است هرگونه خطا و تغيير را به تلفن داخلي ۲۲۲ واحد برق دانشگاه اعلام فرماييد.           (      تاريخ به روز رساني: ۸۸/۷/۲۵    ) شركت رسا برق الكتريك

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۲
۹۳
۲۱۰۰۶۴