معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر حسن حیدری

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

CV رزومه (كارنامك) دكتر حسن حيدري

رئیس دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون پشتیبانی و فرهنگی

آمار بازدیدکنندگان

۲
۷۷
۲۱۰۰۴۸